Mẫu quyết định nghỉ việc, thôi việc chuẩn nhất 2023

Mẫu quyết định nghỉ việc/thôi việc được gửi đến người lao động bởi đơn vị chủ quản, chấm dứt hợp đồng lao động giữa đôi bên. Cùng tìm hiểu thêm nhiều điều về loại giấy tờ có tính chất quyết định “vận mệnh” của người lao động này nhé!

Mẫu quyết định nghỉ việc, quyết định thôi việc là gì?

Mẫu quyết định nghỉ việc được hiểu là một dạng văn bản được sử dụng trong các tổ chức, đơn vị để quyết cho một các nhân kết thúc công việc tại một thời điểm nhất định. Trong đó, việc nghỉ việc có thể do ý định chủ quan của người lao động hoặc người sử dụng lao động.

Hiện tại, có một số trường hợp nhất định sẽ cần phải ra quyết định nghỉ việc đối với người lao động. Cụ thể:

 • Người lao động (NLĐ) hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ
 • NLĐ đã hoàn thành công việc được giao theo đúng quy định của hợp đồng
 • Hai bên doanh nghiệp và người lao động đã đạt được thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động
 • NLĐ đã đủ điều kiện hưởng lương hưu
 • Bị xử lý kỷ luật và sa thải
 • NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Đơn vị sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng với NLĐ, cho NLĐ nghỉ việc do giảm biên chế, kinh tế khó khăn, sáp nhập/chia tách…
 • Người bị tù giam hoặc tử hình (theo quyết định của Toà án)
 • Người chết hoặc mất tích – đã bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự

Nội dung cần có của mẫu quyết định thôi việc

Mẫu quyết định thôi việc/nghỉ việc là loại văn bản thông báo, mục đích chính của nó là thông báo thông tin. Vì vậy, nội dung của nó phải ngắn gọn, súc tích; ngôn ngữ sử dụng phải mang tính lịch sự, trang trọng.

Mẫu quyết định nghỉ việc, thôi việc chuẩn nhất 2023 - Ảnh 1
Nội dung cần có của mẫu quyết định thôi việc

Văn bản này phải sở hữu đầy đủ các thông tin sau:

 • Thời điểm ký kết hợp đồng lao động là khi nào?
 • Quyết định thôi việc có hiệu lực từ thời điểm nào?
 • Ai là người có trách nhiệm thông báo quyết định cho nhân sự bị thôi việc?

Ngoài đảm bảo nội dung chính, quyết định cho nghỉ việc còn phải có đầy đủ chữ ký và con dấu của Ban lãnh đạo công ty thì mới được coi là có hiệu lực. Đơn vị nhận nhiệm vụ lưu giữ hồ sơ sẽ là bộ phận Nhân sự.

Tham khảo: Cách viết đơn xin nghỉ việc tiếng Anh chuẩn miễn chê

Một số mẫu quyết định thôi việc chuẩn

Mẫu quyết định thôi việc đối với viên chức

[TÊN ĐƠN VỊ]

Số:…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

– Căn cứ vào quyết định [SỐ], ngày [NGÀY] về việc thành lập [TÊN CQ];

– Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ;

– Xét đơn xin nghỉ việc ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên của [TÊN CQ];

– Xét quá trình tham gia công tác từ ngày [NGÀY]

– Xét đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay thuận giải quyết cho Ông (bà) [TÊN] cán bộ nhân viên thuộc [TÊN CQ] được thôi việc kể từ ngày [NGÀY];

Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng trợ cấp thôi việc là [SỐ THÁNG] tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ hiện hành;

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế toán- tài vụ, Trưởng [PHÒNG, BAN] và Ông (bà) [TÊN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu Văn phòng

Download mẫu quyết định

Mẫu quyết định thôi việc kế toán trưởng

CÔNG TY ……………

…………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

Số: …. /20……/QĐ- ………….., ngày……tháng……năm……..

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà ………….

 • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
 • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ………………………………………………..;
 • Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty……………………………………….…………. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà ………… thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

Điều 2: Bà ……………….. chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……………………

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Bà ……………. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Download mẫu quyết định

Mẫu quyết định buộc thôi việc áp dụng cho mọi ngành nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 —-

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Cho thôi việc/nghỉ việc

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …..

–   Căn cứ Bộ Luật Lao động;

–   Hợp đồng lao động đã ký ngày …….;

–   Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) …….;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà)……. giữ chức vụ…………… được nghỉ việc kể từ ngày…………

Điều 2: Ông (Bà)………… và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Dịch vụ tham khảo: Công ty luật, văn phòng luật sư tư vấn pháp luật uy tín toàn quốc

Giám đốc

(ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

-……..

-…….

Download mẫu quyết định

Mẫu chấm dứt HĐLĐ (hợp đồng lao động) mới nhất 2023

CÔNG TY …. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:_/20…/QĐ-… ——–o0o——–

Địa danh, ngày ___ tháng __ năm

QUYẾT ĐỊNH

VV: Chấm dứt hợp đồng lao động

——————–

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD

– Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 20….;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số …………………………………….;

– Căn cứ Quyết định ……………………………………………………..;

– Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ………, đối với Ông Nguyễn Văn A;

– Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng:

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………. ;

Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…) ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Kể từ ngày ___/___/___

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

– Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;

– Công đoàn Công ty;

– Phòng TC & NS;

– P21 (Đăng tin);

– Lưu VP, HS NGUYỄN VĂN B

Download mẫu quyết định

Hướng dẫn cách viết mẫu quyết định nghỉ việc

Hiên nay chưa có một văn bản cụ thể nào quy định rõ một mẫu quyết định nghỉ việc sẽ bao gồm những gì. Nhưng về cơ bản để đảm bảo thống nhất và đầy đủ sẽ cần bao gồm những nội dung cơ bản dưới đây:

Quốc hiệu tiêu ngữ: Được viên ở trên cùng, chính giữa của trang giấy

Tên quyết định: Viết in hoa, chính giữa văn bản quyết định cho nghỉ việc/thôi việc

Người có thẩm quyền ra quyết định cho nghỉ việc/thôi việc. Ví dụ: Giám đốc công ty TNHH ABC…

Căn cứ để đưa ra quyết định nghỉ việc

Nội dung của bản quyết định sẽ bao gồm những nội dung như:

 • Cho ông/bà….hiện đang giữ chức vụ….được nghỉ từ ngày/tháng/năm?
 • Các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trong việc thi hành quyết định này là…..
 • Kỹ và ghi rõ họ tên của người có thẩm quyền giám đốc/ban lãnh đạo

Những chế độ mà người lao động được hưởng khi nghỉ việc đúng quy định 

Trợ cấp thôi việc 

Trợ cấp thôi việc là khoản tiền được công ty chi trả. Lao động cần đáp ứng được những điều kiện sau để được hưởng:

 • Lao động đã làm việc thường xuyên đủ từ 12 tháng trở lên
 • Chấm dứt hợp đồng lao động dự theo một số khoản của điều 34, luật lao động 2019 

Trợ cấp thất nghiệp 

Để nhận hỗ trợ thất nghiệp, lao động cần đáp ứng các điều kiện

 • Đóng đủ 12 tháng bảo hiểm trong vòng 24 tháng trước khi chấp dứt hợp đồng
 • Nộp hồ sơ đề nghị hưởng lương trong 3 tháng tính từ khi chấm dứt hợp đồng
 • Nộp đủ các giấy tờ, hồ sơ theo quy định

Xem thêm:  Hướng dẫn chi tiết về cách tính bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Bảo hiểm xã hội một lần

Bảo hiểm xã hội một lần là khoản trợ cấp mà NLĐ cần nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH có thẩm quyền. Lao động sẽ được nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

 • Chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu ví dụ như đủ tuổi nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc chưa đủ về tuổi cũng như số năm đóng bảo hiểm xã hội
 • Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định
 • Nghỉ việc sau 1 năm mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hậu quả của việc cho thôi việc trái pháp luật

Việc cho người lao động nghỉ việc không thể thực hiện theo ý thích của riêng doanh nghiệp mà phải chiếu theo quy định của pháp luật. Nếu bạn cho nhân viên của mình thôi việc một cách bất hợp pháp thì bạn sẽ bị buộc phải gánh chịu hậu quả. Doanh nghiệp sẽ phải cho phép NLĐ tiếp tục hợp đồng làm việc hoặc đền bù cho họ về mặt tinh thần và vật chất theo như quy định của luật lao động 2019

Mẫu quyết định nghỉ việc, thôi việc chuẩn nhất 2023 - Ảnh 2
Hậu quả nếu doanh nghiệp cho thôi việc trái pháp luật

+ Nếu doanh nghiệp chọn cách tiếp tục hợp đồng:

Họ sẽ phải phục quan hệ lao động, tức cho phép NLĐ quay trở lại tiếp tục đảm nhiệm vị trí trước đó họ đã đảm nhiệm.

+ Nếu doanh nghiệp chọn cách đền bù về tinh thần và vật chất:

 • Trước tiên, doanh nghiệp phải trả đầy đủ tiền lương và các loại bảo hiểm như: bảo hiểm y tế; xã hội… trong những ngày người lao động không được đi làm. Ngoài ra, họ phải đền bù tổn thất tinh thần cho NLĐ khoản tiền tương đương tối thiểu 2 tháng lương.
 • Nếu NLĐ không muốn tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp buộc phải chi trả thêm cho họ tiền trợ cấp thôi việc.
 • Còn nếu ngược lại doanh nghiệp không muốn nhận lại NLĐ ấy (và người đó cũng đồng ý) thì doanh nghiệp phải đền bù thêm tối thiểu 2 tháng lương cho NLĐ để chấm dứt hợp đồng.
 • Trường hợp 2 bên thỏa thuận thành công và người lao động quay trở lại làm việc nhưng vị trí trước đó của họ không còn trống thì doanh nghiệp phải tiến hành sửa đổi và bổ sung lại các điều khoản trong hợp đồng.

Những điều cần chuẩn bị khi nhận quyết định nghỉ việc

Nếu chẳng may bạn nhận được quyết định thôi việc thì đừng vội bi quan hay hằn học với những người xung quanh. Hãy ghi nhớ những lời khuyên dưới đây của chúng tôi:

Hòa nhã với đồng nghiệp, không “giận cá chém thớt”

Việc bạn bị cho thôi việc dĩ nhiên là một việc không vui nhưng đừng lan tỏa nguồn năng lượng tiêu cực ấy bằng cách trút giận lên đồng nghiệp nhé! Khi một người đau chân, họ chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình thôi. Khi một người bị sa thải, có lẽ họ thấy mọi người xung quanh đều đáng ghét…

Thế nhưng đừng suy nghĩ theo hướng xấu xí ấy để rồi “nổi cơn tam bành” hay cau có, khó chịu với đồng nghiệp nhé! Việc ấy chỉ khiến hình ảnh của bạn xấu đi một cách thậm tệ trong mắt các đồng nghiệp sắp-cũ thôi. Hãy để lại ấn tượng tốt cho đồng nghiệp bằng cách giữ thái độ hòa nhã với họ. Với công việc, bạn hãy làm thật tốt cho đến giây phút cuối cùng nhé!

XEM THÊM: Hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ việc không lương mới nhất 2023

Giữ thái độ lạc quan

Nhận được quyết định cho thôi việc thì chắc chắn ai cũng buồn. Thế nhưng đừng ủ rũ quá lâu bạn nhé! Hãy giữ một thái độ lạc quan bởi một cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác hơn mở ra kia mà. Biết đâu mất đi công việc này, bạn lại có cơ hội tìm được một job tuyệt vời hơn thì sao? Hãy nghĩ thoáng ra, mỉm cười thật tươi và động viên bản thân rằng “Thua keo này, ta bày keo khác” nhé!

Mẫu quyết định nghỉ việc, thôi việc chuẩn nhất 2023 - Ảnh 3
Dù nhận quyết định thôi việc thì cũng hãy giữ thái độ lạc quan

Lên kế hoạch cho công việc mới

Cái cũ không qua thì làm sao cái mới có thể tới đúng không nào? Đừng ủ rũ vì mất việc nữa mà hãy dồn năng lượng vào việc tìm cho mình một công việc mới hay ho hơn, thích hợp hơn đi nào. Hãy xem lại hồ sơ xin việc của bạn, “đánh bóng” cho CV của mình để biến chúng trở thành “vũ khí tối thượng” giúp bạn có được một công việc tuyệt vời nhé!

XEM THÊM: Cách viết CV cho người có kinh nghiệm dễ dàng trúng tuyển như ý

Qua bài viết này, Newstimviec đã gửi đến bạn một số mẫu quyết định thôi việc tham khảo đồng thời cung cấp cho bạn nhiều thông tin liên quan khác nữa. Hi vọng những hiểu biết này sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong công việc cũng cuộc sống!


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn

Tìm việc ngay

Tin mới nhất

Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2024 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.