[DOWNLOAD] Mẫu hợp đồng THỬ VIỆC chuẩn nhất hiện nay

Sau khi qua vòng phỏng vấn, bạn sẽ bắt đầu thời gian thử việc. Và chúng tôi sẽ gửi đến bạn mẫu hợp đồng thử việc chuẩn nhất để bạn tham khảo.

Thử việc là gì?

The quy định tại điều 24, luật lao động 2019. Hoạt động thử việc được định nghĩa là việc công ty và người lao động có sự thỏa thuận về việc thực hiện công việc trong một thời gian nhất định trước khi ký kết hợp đồng lao động chính thức dành cho nhân sự. Hoạt động thử việc có thể được giao kết thành một phần riêng trong hợp đồng lao động hoặc sẽ được ký riêng là hợp đồng thử việc giữ người lao động và người sử dụng lao động trước khi ký kết hợp đồng chính thức.

Hợp đồng thử việc là gì?

Hợp đồng thử việc (tiếng anh là labour contract) là loại hợp đồng ghi lại sự thoả thuận giữa người lao động (NLĐ) và đơn vị sử dụng lao động về quá trình thử việc, thời gian thử việc của NLĐ cũng như quyền và nghĩa vụ của cả 2 bên trong khoảng thời gian thử việc đó.

[DOWNLOAD] Mẫu hợp đồng THỬ VIỆC chuẩn nhất hiện nay - Ảnh 1
Hợp đồng thử việc là gì?

Hợp đồng thử việc thường có 2 hình thức phổ biến, đó là: văn bản và truyền miệng. Những đơn vị doanh nghiệp nhỏ lẻ thường chỉ thỏa thuận với NLĐ bằng miệng, còn các công ty/doanh nghiệp quy mô lớn thì sẽ trao đổi và gửi cho NLĐ bản hợp đồng thử việc đúng quy cách.

Nội dung chính của hợp đồng thử việc gồm những gì? 

Những nội dung chính cần có trong bản hợp đồng thử việc cần có:

 • Tên, địa chỉ, chức danh của người sử dụng lao động
 • Thông tin cá nhân của người lao động gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi lưu trú, số CMT..
 • Công việc được giao và địa điểm làm việc
 • Thời gian thử việc theo quy định pháp luật
 • Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi
 • Các trang thiết bị hỗ trợ công việc cho người lao động nếu có

Mẫu hợp đồng thử việc chuẩn

Dưới đây là mẫu hợp đồng lao động chuẩn cho vị trí thử việc để các cá nhân và doanh nghiệp tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

………, ngày…… tháng …… năm ……

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số:………………

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;

Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên,

Hôm nay, tại……………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG) (1) :………………………..………

Đại diện (2):……………………………… Chức vụ:……………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………….………….

Địa chỉ (3): ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG) (4): …………….……………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..……..

Quê quán: ………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………….……………………………………………..

Số CMTND:…………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…………………

Trình độ (5): …………………………….. Chuyên ngành (6): …………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng thử việc với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

1. Loại hợp đồng: Hợp đồng thử việc.

2. Thời hạn hợp đồng (7):  ……………………………..…..…………………..

3. Thời điểm bắt đầu (8): ……………………………………………………….

4. Thời điểm kết thúc (9): ……………………………….………………………

5. Địa điểm làm việc (10): …………………………..…..………………………

6. Bộ phận công tác: Phòng (11)……….………………………………………

7. Chức danh chuyên môn (vị trí công tác) (12): ………………….…………

8. Nhiệm vụ công việc như sau:

– Chịu sự điều hành trực tiếp của ông/bà (13): ……………………………………..

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của người có thẩm quyền.

– Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian thử việc.

– Những công việc khác theo nhu cầu của Công ty.

Điều 2: Chế độ làm việc

1. Thời gian làm việc (14): ……..……………………………………….………

2. Thời giờ nghỉ ngơi (15): ………………………………………………………

3. Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.

4. Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền của người lao động

– Mức lương thử việc (16): …………………………………………………..….

– Hình thức trả lương (17): ………………………………………………………

– Thời hạn trả lương (18): ……………………………………………………….

– Các chế độ (19): …………………………………………………………………………….

– Trong thời gian thử việc, có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu đã thoả thuận.

2. Nghĩa vụ của người lao động

– Thực hiện công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của người có thẩm quyền.

– Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

– Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.

– Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng thử việc và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

– Tuyệt đối thực hiện cam kết bảo mật thông tin (20).

– Đóng các loại thuế, phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Quyền của người sử dụng lao động

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng thử việc.

– Có quyền tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác, ngừng việc và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành và theo nội quy Công ty trong thời gian thử việc.

– Trong thời gian thử việc, được huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử của người lao động không đạt yêu cầu theo thoả thuận.

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo đúng quy định của pháp luật và nội quy công ty.

– Đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình nếu người lao động vi phạm pháp luật hay các điều khoản của hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đúng các thỏa thuận theo hợp đồng này để người lao động đạt hiệu quả công việc cao.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động.

– Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc phải thông báo cho người lao động kết quả công việc đã làm thử; trường hợp đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc phải giao kết ngay hợp đồng lao động (21).

Điều 5: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thỏa ước tập thể, nội quy lao động và pháp luật lao động.

– Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ..….. bản./.

Người sử dụng lao động                                                                 Người lao động

     (Ký và ghi rõ họ tên)                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

Các quy định về quá trình thử việc

Căn cứ theo luật pháp Việt Nam, một hợp đồng thử việc đúng luật phải đảm bảo được 2 yếu tố:

Thời hạn thử việc

 • Đối với các công việc, nghề nghiệp yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên: Không > 60 ngày
 • Đối với các công việc, nghề nghiệp yêu cầu trình độ trung cấp trở lên: Không > 30 ngày
 • Đối với các công việc, nghề nghiệp yêu cầu trình độ nghiệp vụ cơ bản: Không > 6 ngày
[DOWNLOAD] Mẫu hợp đồng THỬ VIỆC chuẩn nhất hiện nay - Ảnh 2
Hợp đồng thử việc thế nào mới là đúng luật?

Mức lương thử việc

Mức lương thử việc của NLĐ ở mỗi doanh nghiệp sẽ có sự khác biệt bởi nó được tạo nên do thỏa thuận của 2 bên. Nhưng nói chung, mức lương thử việc cho NLĐ thường ở mức 85% mức lương thực tế của công việc ấy. Mức lương thử việc cũng sẽ không gồm tiền thưởng hay các chế độ đãi ngộ khác. Bạn muốn được hưởng thêm các quyền lợi thì phải tiến hành trao đổi với đơn vị tuyển dụng.

Các chế độ đối với hợp đồng lao đồng thử việc

Lương thử việc 

Hiện tại, quy định về chế độ lương thử việc dành cho người lao động đã được nêu rõ trong điều 26, luật lao động như sau:

“Điều 26. Tiền lương thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”

Ngoài ra, điều 90 luật lao động 209 cũng nêu rõ, mức lương được trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong đó, lương theo công việc hoặc chức danh sẽ không được phép thấp hơn mức lương tối thiểu được quy định tại nghị định 90/2019/NĐ-CP

Điều kiện lao động: 

 • Thời gian làm viêc: Không quá 08 tiếng/ ngày, 48 tiếng/ tuần. Thời gian làm thêm giờ không vượt quá mức quy định
 • Được đảm bảo nghỉ giữa ca ít nhất 30 phút nếu làm việc ban  ngày, 45 phút nếu làm việc ban đêm.
 • Nghỉ hàng năm: Người lao động cũng được tính hưởng phép năm theo khoản 2, điều 65, nghị định 145/2020/NĐ-CP nếu người lao động tiếp tục làm việc sau khi hết thử việc
 • Nghỉ lễ tết: Người lao động trong thời gian thử việc cũng sẽ được hưởng nguyên lương theo điều 112, luật lao động 2019 giống như các lao động đã làm việc chính thức.

Chế độ bảo hiểm xã hội 

Hiện nay, các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ được áp dụng đối với người lao động đã ký hợp đồng từ 1 tháng trở lên. Do đó, người lao động đang trong thời gian thử việc cũng sẽ được đóng BHXH.

Cách nghỉ việc trong thời gian thử việc

Sau khi kết thúc thời gian thử việc, nếu như người lao động được đánh giá thử việc không đạt thì hợp đồng đã ký sẽ bị chấm dứt. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp phát hiện ra bản thân không phù hợp với văn hóa doanh nghiệp nên đã chủ động nghỉ việc ngay khi mới bắt đầu gia nhập công ty.

Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Lao động đã nêu rõ:

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Như vậy, nếu đang trong thời gian thử việc, người lao động hoàn toàn có quyền tự ý nghỉ việc mà không cần báo trước. Cùng với đó, người lao động cũng không phải bồi thường nếu gây thiệt hại do việc tự ý chấm dứt thử việc gây ra cho doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin nghề nghiệp chi tiết về mẫu hợp đồng thử việc. Hi vọng chúng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm việc và làm việc!

► Tìm hiểu thêm những tin tức việc làm hot nhất tại: news.timviec.com.vn


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn
Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2022 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.