Các ngành của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2022

Các ngành của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội bao gồm rất nhiều khoa và có các tổ hợp môn xét tuyển khác nhau. Đây là mối quan tâm của rất nhiều bạn học sinh hiện nay chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi lên đại học. Những thắc mắc ấy sẽ được giải đáp ngay sau đây, mời các bạn đọc tiếp bài viết này.

Bảng tổng hợp các ngành của trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Các ngành của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2022 - Ảnh 1

Các ngành Đại học Văn hóa Hà Nội bao gồm những ngành nào?

Hiện tại, các ngành của trường Đại học Văn hóa Hà Nội đang tổ chức đào tạo gồm:

TT Mã ngành Tên ngành/

chuyên ngành đào tạo

Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3
Mã tổ hợp Môn chính Mã tổ hợp Môn chính Mã tổ hợp Môn chính
1 7220201 Ngôn ngữ Anh (1) D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
2 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
3 7380101 Luật C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
4 7320101 Báo chí C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
5 7229045 – Gia đình học
7229045 Quản trị dịch vụ gia đình C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
6 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
7 7320201 Thông tin – Thư viện C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
8 7320205 Quản lý thông tin C00 Văn D01 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh
9 7320305 Bảo tàng học C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
10

7229040 – Văn hóa học

7229040A Nghiên cứu văn hóa C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229040B Văn hóa truyền thông C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229040C Văn hóa đối ngoại C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
11 7220112 – Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
7220112A Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7220112B Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
12 7229042 – Quản lý văn hóa
7229042A Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229042B Quản lý nhà nước về gia đình C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229042C Quản lý di sản văn hóa C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7229042D Biểu diễn nghệ thuật (2) N00 Năng khiếu
7229042E Tổ chức sự kiện văn hóa N00 Năng khiếu C00 Văn D01 Tiếng Anh
13 7810101 – Du lịch
7810101A Văn hóa du lịch C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7810101B Lữ hành – Hướng dẫn DL C00 Văn D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh
7810101C Hướng dẫn DL Quốc tế D01 Tiếng Anh D78 Tiếng Anh D96 Tiếng Anh

Môn thi/bài thi các tổ hợp xét tuyển:

  • C00 : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
  • D01 : Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh
  • D78 : Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh
  • D96 : Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh

Lưu ý:

  • (1) Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển D01, D78, D96 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40
  • (2) Ngành Quản lý văn hoá, chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật: Môn Năng khiếu 1 trong tổ hợp xét tuyển N00 nhân hệ số 2, tổng điểm xét tuyển theo thang điểm 40

Thông tin chi tiết các ngành của trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Các ngành của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2022 - Ảnh 2

Đại học Văn Hóa Hà Nội

Ngành Quản lý văn hóa

Người học được trang bị những kiến thức để quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, người học đủ khả năng làm việc tại các Sở Văn hóa, Phòng và Trung tâm văn hóa; các Bộ, Ngành có chức năng xây dựng chính sách văn hóa và quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật; Ban Quản lý các dự án phát triển văn hóa nghệ thuật, các công ty tổ chức sự kiện và hoạt động truyền thông; các đơn vị tổ chức biểu diễn; bộ phận Marketing của doanh nghiệp. 

Ngành Việt Nam học (Văn hóa du lịch)

Người học được trang bị những kiến thức lý luận và nghiệp vụ chuyên môn về du lịch một cách hệ thống để có thể thiết kế, tổ chức, quản lý các chương trình du lịch. Sau khi tốt nghiệp, người học đủ khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý hoạt động du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, các cơ quan nghiên cứu và xây dựng chính về du lịch.

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm để có năng lực, khả năng phân tích, nghiên cứu, tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. Sau khi tốt nghiệp, người học đủ khả năng làm viêc tại các doanh nghiệp kinh doanh văn hóa phẩm, các cơ quan xuất bản, phát hành; bộ phận phát triển thị trường của các cơ quan báo chí, truyền thông; các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, phát hành. 

Ngành Bảo tàng học

Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về Bảo tàng học để người học có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại thiết chế bảo tàng, di tích và tại các cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội – xã hội nghề nghiệp có chức năng liên quan đến sự nghiệp bảo tàng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa như các Quỹ Quốc tế về Bảo tồn, các ban Quản lý di tích, các ban Quản lý dự án trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di tích 

Ngành Khoa học Thư viện

Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về khoa học thư viện để tổ chức các hoạt động nghiệp vụ trong thư viện và cơ quan thông tin. Sau khi tốt nghiệp, người học có cơ hội làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thư viện; các thư viện trong toàn hệ thống từ thư viện của các Bộ, Ngành đến tỉnh thành, quận huyện, xã phường, trường học; các Trung tâm lưu trữ; các bộ phận Quản lý dữ liệu của cơ quan, doanh nghiệp.

Ngành Thông tin học

Người học được trang bị những kiến thức cơ bản để tổ chức hoạt động thông tin: xây dựng, quản trị, khai thác các loại nguồn lực thông tin, xử lý phân tích, tổng hợp và đánh giá thông tin; tổ chức các hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin; sử dụng công nghệ hiện đại trong công tác thu thập, tổ chức và phân phối thông tin. Người học có cơ hội làm việc tại các Trung tâm thông tin tư liệu, các doanh nghiệp khai thác và cung cấp dịch vụ tin, bộ phận xử lý và phân tích thông tin của Bộ, Ngành, Tập đoàn; các website và cổng thông tin điện tử…

Ngành Văn hóa dân tộc thiểu số

Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa các dân tộc Việt Nam để có thể nghiên cứu, tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa về dân tộc thiểu số. Người học có cơ hội được làm việc tại các Viện Nghiên cứu, các cơ quan làm công tác dân tộc ở Trung ương và địa phương như Ủy ban dân tộc, Hội đồng dân tộc, các Ban dân tộc và Tôn giáo, các Sở Văn hóa, Trung tâm văn hóa. Người học còn có cơ hội làm việc tại các cơ quan an ninh văn hóa, các đơn vị làm công tác quản lý hoạt động có liên quan đến dân tộc thiểu số và vùng biên giới như an ninh, quốc phòng, xuất nhập cảnh; các tổ chức chính phủ và phi chính phủ hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số, các dự án xóa đói giảm nghèo; các cơ quan khác như Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ… 

Ngành Sáng tác văn học

Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về văn học và kỹ năng để thực hiện công việc sáng tác, nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học; hoặc đảm nhiệm công việc ở các cơ quan báo chí, xuất bản liên quan đến văn học.

Ngành Báo chí

Người học được trang bị những kiến thức nền tảng của khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức cơ sở ngành báo chí, truyền thông và khối kiến chuyên ngành truyền thông, tổ chức và hoạt động tòa soạn, thể loại báo chí, báo trực tuyến, truyền hình. Cùng với đó, người học được rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp như sản xuất tin, bài, phóng sự điều tra; biên tập, dàn trang, trình bày báo in, báo điện tử; tổ chức sự kiện, tổ chức truyền thông nội bộ; sản xuất các chương trình truyền thanh, truyền hình; thiết kế và sản xuất các ấn phẩm quảng cáo, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nghề nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm phóng viên, bình luận viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên cho các cơ quan truyền thông đại chúng như báo in, đài phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến, hãng thông tấn, các cơ quan xuất bản, quảng cáo, quan hệ công chúng; Làm cán bộ chức năng trong các cơ quan quản lý báo chí, xuất bản; Làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về báo chí truyền thông.. 

Ngành Văn hóa học

Người học được trang bị những kiến thức cơ bản để có thể nghiên cứu văn hóa; xây dựng và tổ chức các chương trình truyền thông; tổ chức, điều hành, tư vấn, giám sát các hoạt động văn hóa để phát triển cộng đồng. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng; công tác tại các Viện, cơ quan nghiên cứu; các công ty truyền thông; các tổ chức phát triển văn hóa cộng đồng; các đơn vị tổ chức sự kiện; các đơn vị tư vấn xây dựng và quản lý dự án văn hóa. 

Ngành Luật

Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật; bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành, có thể giải quyết được một số vấn đề thông thường trong lĩnh vực pháp luật. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể công tác trong tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, phòng công chứng nhà nước, bộ tư pháp …

Xem thêm: Học phí Đại học Văn hóa Hà Nội: Thông tin chi tiết mới nhất

Điểm chuẩn các ngành ngành của Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội 

Các ngành của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2022 - Ảnh 3

Điểm chuẩn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là bao nhiêu?

Theo Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2021

Điểm chuẩn các ngành của trường đại học văn hóa Hà Nội trong năm 2021 tuyển sinh hiện như sau. Các sinh viên có thể căn cứ theo mức điểm chuẩn này để lựa chọn chuyên ngành học phù hợp với mình.

Tên ngành

Điểm chuẩn

Khối C00

Khối A00, Khối A16, Khối D01, Khối D78, Khối D96.

Văn hóa các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS 16

15

Văn hóa các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS 17

16

Ngôn ngữ Anh  

35.1

Văn hóa học – Nghiên cứu văn hóa

25.1

24.1

Văn hóa học – Văn hóa truyền thông

26.5

25.5

Văn hóa học – Văn hóa đối ngoại

26

25

QLVH – Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

24.1

23.1

QLVH – Quản lý nhà nước về gia đình

16

15

QLVH – Quản lý di sản văn hóa

23

22

QLVH – Tổ chức sự kiện văn hóa

26.3

26.3

Báo chí

26.6

25.6

Thông tin – Thư viện

20

19

Quản lý thông tin

26

25

Bảo tàng học

17

16

Kinh doanh xuất bản phẩm

20

19

Luật

26.6

25.6

Du lịch – Văn hóa du lịch

26.2

25.2

Du lịch – Lữ hành, hướng dẫn du lịch

26.7

25.7

Du lịch – Hướng dẫn du lịch quốc tế  

32.4

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

27.3

26.3

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Khối C00 Khối A00, Khối D01
7220201 Ngôn ngữ Anh   34,75
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 28,75 27,75
7380101 Luật 26,75 25,75
7320101 Báo chí 26,75 25,75
7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm 21 20
7320201 Thông tin-Thư viện 21 20
7320205 Quản lý thông tin 24,75 23,75
7320305 Bảo tàng học 21 20
7229040A VHH – Nghiên cứu văn hóa 23 22
7229040B VHH – Văn hóa truyền thông 27 26
7229040C VHH – Văn hóa đối ngoại 26 25
7220112A Văn hoá các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS 21 20
7220112B Văn hoá các DTTS Việt Nam – Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS 21 20
7229042A QLVH – Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật 20 19
7229042B QLVH – Quản lý nhà nước về gia đình 20 19
7229042C QLVH – Quản lý di sản văn hóa 21 20
7229042E QLVH – Tổ chức sự kiện văn hoá 26 26
7810101A Du lịch – Văn hóa du lịch 22,75 21,75
7810101B Du lịch – Lữ hành, hướng dẫn du lịch 25,5 24,5
7810101C Du lịch – Hướng dẫn du lịch Quốc tế   29

Xem thêm: Các ngành đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2022

Đây là bài viết giới thiệu về các ngành của Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội. Hy vọng qua bài viết này bạn đọc có thể có thêm thông tin để lựa chọn cho mình một môi trường học tập thật tốt trong tương lai. Để tham khảo thêm những ngành học khác, mời bạn ghé trang cẩm nang nghề nghiệp nhé!


Với gần 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng việc làm, tư vấn nghề nghiệp. Mình hi vọng những kiến thức chia sẻ trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc tìm kiếm công việc phù hợp, thu nhập hấp dẫn
Cẩm nang kiến thức về tuyển dụng, tìm việc làm mới nhất 2022 | News.timviec.com.vn
Công ty TNHH Truyền thông Tầm Nhìn Cộng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao, phố Dương Đình Nghệ, ô D32, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

SĐT: 0981 448 766

Email: [email protected]

VỀ CHÚNG TÔI

News.timviec.com.vn là website cung cấp thông tin liên quan đến nhân sự, nghề nghiệp do Timviec.com.vn vận hành nhằm giúp doanh nghiệp, nhân sự tuyển dụng, người đi làm, người tìm việc cập nhật thông tin và đáp ứng được mong muốn của mình.

KẾT NỐI

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 54/2019/SLĐTBXH-GP do Sở lao động thương binh và xã hội cấp ngày 30 tháng 12 năm 2019.