Hiệu trưởng trường công lập được quyết định vị trí việc làm từ tháng 11

Hiệu trưởng trường công lập được quyết định phê duyệt vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP. 

Nội dung trên được quy định chi tiết tại Điều 16 của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hiệu trưởng trường công lập được quyết định vị trí việc làm từ tháng 11 - Ảnh 1
Theo nghị định số 106/2020/NĐ-CP, hiệu trưởng được quyền  quyết định vị trí việc làm

Theo đó, hiệu trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có những trách nhiệm và thẩm quyền sau:

1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; hiệu trưởng được quyền:

  • Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm và lập kế hoạch số lượng người làm việc.
  • Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị; quyết định số lượng người làm việc của đơn vị, bảo đảm không được thấp hơn định mức số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành; bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định đối với số lượng người làm việc của đơn vị, không làm tăng kinh phí chi đầu tư đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.
  • Thống kê, tổng hợp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị, báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp.

Xem thêm: Giáo dục 4.0 là gì? Những thách thức đang đón chờ ở giáo dục 4.0

Hiệu trưởng trường công lập được quyết định vị trí việc làm từ tháng 11 - Ảnh 2
Với từng đơn vị sự nghiệp công lập khác nhau, hiệu trưởng được quyền làm những việc

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; trách nhiệm và thẩm quyền của hiệu trưởng như sau:

  • Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm; trình cấp có thẩm quyền quyết định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị.
  • Chỉ đạo lập kế hoạch số lượng người làm việc, kế hoạch điều chỉnh số lượng người làm việc hàng năm của đơn vị theo quy định tại Nghị định này, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
  • Thống kê, tổng hợp vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị, báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp.

Theo: Laodong