Thời gian làm việc của người lao động sẽ có những quy định mới

Thời gian làm việc sẽ phải được người sử dụng lao động thông báo cho người lao động biết theo quy định tại luật lao động 2019.

Những điểm mới trong quy định về thời gian làm việc bình thường của lao động vừa được quốc hội thông qua tại Bộ Luật Lao động ngày 20-11-2019.

Trong đó:

Điều 105 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định: Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết.

Như vậy, từ ngày 1-1-2021 khi Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, người sử dụng lao động nếu có quy định thời gian làm việc của lao động cần phải thông báo lại công khai để người lao động được biết.

Bộ Luật Lao động mới cũng quyết định bỏ quy định “người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ” đang được áp dụng tại Điều 104 Bộ Luật Lao động năm 2012.

Thời gian làm việc của người lao động sẽ có những quy định mới - Ảnh 1
Sẽ có quy định mới về giờ làm việc của người lao động

Theo quy định mới tại Bộ Luật Lao động 2019, để đảm bảo giới hạn thời gian  của lao động có tiếp xúc với môi trường độc hại; nguy hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Các doanh nghiệp sẽ có thể bị pháp luật kiểm tra nếu không đảm bảo thời gian phù hợp thay vì không quá 6 giờ/ ngày.

Xem thêm: Quy định nghỉ phép mới cho nhân viên kể từ 2021

Trong đó:  Bộ luật Lao động 2019 vẫn giữ nguyên thời gian làm việc bình thường như quy định hiện nay là không quá 08 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần. Việc thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động được Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện.